Yhdistyksen
säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Eläinten turvakoti Aurora ry ja sen kotipaikka on Rovaniemi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinten hyvinvointia ja toimia tiedonjakajana eläinoikeusasioissa. Yhdistyksen jäsenten on hyväksyttävä eläinoikeusideologia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • toimii eläinten vanhain-, turva- ja sijoituskotina
 • järjestää tilalle tutustumisvierailuja huomioiden erityisesti lapset, kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat, vanhukset ym. erityisryhmät
 • järjestää eläinoikeusasioihin liittyviä tapahtumia ja luentoja
 • harjoittaa valistus- ja koulutustoimintaa esimerkiksi paikallisissa kouluissa
 • voi harjoittaa muuta samantapaista toimintaa
 • voi harjoittaa julkaisutoiminta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • perustaa ja ylläpitää vegaanista kahvilaa tai ravintolaa
 • harjoittaa tilalle kohdistuvaa matkailutoimintaa
 • myydä erilaisia toimintaa tukevia kannatustuotteita
 • ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
 • järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä
 • anoa avustuksia
 • järjestää talkootoimintaa
 • omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • myydä mainostilaa omilla verkkosivuillaan
 • tehdä yritysyhteistyötä
 • myydä mainostilaa sosiaalisen median kanavissa

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Vuotuisen jäsenmaksun suuruus päätetään vuosikokouksessa. Jäsenmaksun suuruus on porrastettu siten, että opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset voivat maksaa normaalia hintaa alemman jäsenmaksun.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-4 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan yhden tai kaksi varapuheenjohtajaa sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Lisäksi hallituksella on oikeus myöntää nimenkirjoitusoikeus tietylle henkilölle.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös etäyhteyksin välimatkojen vuoksi. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskija

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös tai vuosilaskelma, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen tai vuosilaskelman vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.